STRONA GŁÓWNA - AKTUALNOŚCI

KASA CZYNNA
w dniu 
...............

w godzinach ..............

...............................................................................................................

WALNE ZEBRANIE 
w dniu 28.04.2017r.
o godzinie 16:30 
Świetlica ROD "Stoczniowiec"Nasza strona internetowa została wpisana na listę
Polskiego Związku Działkowców

http://pzd.pl/rod-2.html


 Wysyłając wiadomość z zakładki KONTAKT podając imię i nazwisko oraz numer działki otrzymasz informację o kwocie do zapłaty za użytkowanie działki w tym opłaty za prąd i wodę. Na podstawie tej informacji nie wychodząc z domu dokonasz opłat przelewem na konto ROD "Wyspa Pucka".   Pamiętaj, aby podać numer działki za którą opłaty będą dokonywane.                                                                                                                                  
       

 

ZARZĄD

PREZES - TADEUSZ NAWORSKI

WICEPREZES - ZENON GODAWA

SEKRETARZ - MARIOLA LUTYŃSKA 

SKARBNIK - KINGA MATOGA

CZŁONEK ZARZĄDU - DANIEL ZYCH

                                                                             


GOSPODARZ - 


UCHWAŁY

 


Uchwała nr 9/2015 z dnia 27.04.2015r.

W sprawie wysokości opłaty ogrodowej i terminu jej wnoszenia

 • 0,85 gr. Od m2 powierzchni użytkowej działki, przeznaczonej na pokrycie kosztów funkcjonowania ROD.
 • 10 zł na pokrycie strat wynikających z różnic pomiędzy wskazaniami licznika głównego, a sumą wskazań wszystkich podliczników w 2014r. oraz kosztów konserwacji i utrzymania sieci energetycznej wyliczonej na podstawie danych z 2014r.
 • 10 zł na pokrycie strat wynikających z różnic pomiędzy wskazaniami wodomierza głównego, a sumą wskazań wszystkich wodomierzy  w 2014r. oraz kosztów konserwacji i utrzymania sieci wodociągowej wyliczonej na podstawie danych z 2014r.
 • 3 zł czyszczenie przepustów.
 • 6 zł składka członkowska.
 • Małżonkowie posiadający prawo do tej samej działki opłacają jedną opłatę ogrodową.

 

Opłaty należy dokonać do dnia 30 czerwca 2015r.  


Uchwała nr 11/2015 z dnia 27.04.2015r.

W  sprawie opłat mediów (energia, woda)

 

 • Rozliczenie kosztów wody zużytej – wpłata co najmniej raz na kwartał.
 • stwierdzenie zaległości na kwotę powyżej 100 zł będzie skutkowało brakiem możliwości korzystania z wody
 • Opłata za zużytą energię elektryczną – wpłata nie rzadziej niż raz na dwa miesiące.
 • Stwierdzenie zaległości na kwotę powyżej 300 zł będzie skutkowało brakiem możliwości korzystania z energii elektrycznej. 
 • Za ponowne podłączenie mediów ustala się kwotę 50 zł.
 • Zarząd ROD Wyspa Pucka w Szczecinie zastrzega sobie prawo odłączenia mediów bez powiadamiania działkowca w sytuacji stwierdzenia braku wpłat ustalonych jak wyżej. 

 

OPŁATY

 

Zarząd ROD informuje

na podstawie faktury nr 104880/2015 z dn. 30.06.2015 r.  z ZWiK Szczecin od 01.07.2015 r.
obowiązuje nowa cena za 1 m3 wody tj. 4,39 zł , natomiast cena za 1 KWh energii pozostaje bez zmian
tj. 0,58 zł.

 

 Uchwała nr 9/2015 z dnia 27.04.2015r.

 

W sprawie wysokości opłaty ogrodowej i terminu jej wnoszenia

 

 • 0,85 gr. Od m2 powierzchni użytkowej działki, przeznaczonej na pokrycie kosztów funkcjonowania ROD. 
 • 10 zł na pokrycie strat wynikających z różnic pomiędzy wskazaniami licznika głównego, a sumą wskazań wszystkich podliczników w 2014r. oraz kosztów konserwacji i utrzymania sieci energetycznej wyliczonej na podstawie danych z 2014r. 
 • 10 zł na pokrycie strat wynikających z różnic pomiędzy wskazaniami wodomierza głównego, a sumą wskazań wszystkich wodomierzy  w 2014r. oraz kosztów konserwacji i utrzymania sieci wodociągowej wyliczonej na podstawie danych z 2014r. 
 • 3 zł czyszczenie przepustów. 
 • 6 zł. składka członkowka.
 • Małżonkowie posiadający prawo do tej samej działki opłacają jedną opłatę ogrodową.

 

PRAWO

 

Prezydent podpisał ustawę "Stop Rozbiórkom Altan"

 

 

Wielki sukces działkowców! Po wielomiesięcznej walce o ocalenie ponad 900 tys. altan, 2 kwietnia 2015 roku Prezydent RP Bronisław Komorowski podpisał ustawę o zmianie ustawy Prawo budowlane i niektórych innych ustaw. Ustawa wejdzie w życie po 14 dniach od ogłoszenia jej w Dzienniku Ustaw. Ustawa "Stop Rozbiórkom Altan" wprowadza definicję altany. Dozwolona będzie budowa obiektów o powierzchni zabudowy do 35 m2 i wysokości 5m (przy dachu płaskim     4 m) z tarasem, gankiem lub werandą nieprzekraczającą 12 m2. Właściciele altan nadal będą zwolnieni od obowiązku uzyskania pozwolenia na ich budowę.

Wszystkie budynki, wybudowane przed wejściem znowelizowanego prawa w życie, które spełnią ustawowe kryteria altany – zostaną uznane za legalne. W przypadku altan, wobec których wydano decyzję rozbiórki – postępowania te będą umarzane.

Jeżeli działkowiec będzie miał wątpliwości czy budynek w ogrodzie spełnia kryteria altany, będzie mógł wystąpić do nadzoru budowlanego z wnioskiem o wydanie zaświadczenia potwierdzającego, że domek jest altaną. Za taki wniosek nie będzie pobierana opłata skarbowa.

Wyrok NSA

Opracowanie projektu "Stop Rozbiórkom Altan" było spowodowane zagrożeniem dla altan działkowych  wynikającym z wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego. NSA w swoim orzeczeniu podał definicję altany posługując się słownikiem języka polskiego. Jednak przytoczona przez niego definicja była zupełnie oderwana od rzeczywistego wyglądu i sposobu użytkowania altan w ogrodach działkowych.  Nadzór Budowlany, posiłkując się definicją altany podaną w wyroku NSA, zaczął wydawać nakazy ich rozbiórki. Ponadto władze miast uznając, że budynki w ROD nie spełniają kryteriów altany podanych w orzeczeniu NSA, kazały odprowadzać podatki od tych nieruchomości. W zapisach prawa altany zwolnione są od podatku, jednak w oczach wszystkich urzędników to, co od ponad 100 lat było altaną, przestało nią być. Działkowcy znaleźli się w bardzo trudnym położeniu.

Autorzy projektu

Krajowa Rada PZD nie pozostała obojętna na problemy działkowców. W celu ratowania działkowych altan zainicjowała projekt ustawy o zmianie ustawy Prawo budowlane i innych ustaw został. Projekt opracował i zgłosił Komitet Inicjatywy Ustawodawczej "Stop Rozbiórkom Altan", którego pełnomocnikiem jest mec. Bartłomiej Piech i mec. Tomasz Terlecki.

Poparcie działkowców

Jak bardzo jest to potrzebny projekt ustawy dla środowiska działkowego pokazało złożonych pod nim ponad 700 tysięcy podpisów poparcia. Przez ostanie miesiące działkowcy nie ustawali jednak w walce o zachowanie swoich altan śląc setki listów w tej sprawie do posłów, Prezesa Rady Ministrów oraz Marszałka Sejmu.

Prace nad ustawą

Wysiłek działkowców odniósł skutek. W prace nad zapisami ustawy zaangażowała się nawet Premier Ewa Kopacz, która podczas spotkania z Prezesem PZD Eugeniuszem Kondrackim i z pełnomocnikami Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej "Stop Rozbiórkom Altan", zaproponowała rządowe poprawki do projektu, które zostały zaakceptowane przez Związek.

Prace nad projektem w sejmowych i senackich komisjach przebiegły bardzo sprawnie, a swoje uznanie dla ustawy Posłowie i Senatorowie wyrazili w niemal jednogłośnym głosowaniu za jej uchwaleniem.

PZD w obronie działkowców

2 kwietnia 2015 roku na długo zapisze się w historii ogrodnictwa działkowego. Działkowcy nie muszą się już martwić o dalsze istnienie swoich altan. Jednocześnie pokazali oni niespotykaną już w dzisiejszych czasach solidarność. To najlepszy dowód, że idea ogrodnictwa działkowego jest wciąż żywa, a ogrody są potrzebne społeczeństwu.

Ten sukces pokazuje także jak PZD potrafi skutecznie bronić działkowców i ogrody. Od momentu powołania Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej, zebrania 700 tys. podpisów poparcia pod projektem do podpisania ustawy przez Prezydenta RP minęło niewiele ponad 8 miesięcy. Opracowanie i uchwalenie ustawy w tak krótkim czasie było możliwe tylko pod skrzydłami dużej, silnej organizacji jaką jest PZD. Równocześnie to dowód na to, że przynależność do Związku daje też większą szansę na zachowanie ogrodów działkowych w obecnym kształcie.

 

WAŻNE INFORMACJE

Uchwała nr 11/2015 z dnia 27.04.2015r.
W  sprawie opłat mediów (energia, woda) • Rozliczenie kosztów wody zużytej – wpłata co najmniej raz na kwartał.
 
                                     WAŻNE !!!                                 
Stwierdzenie zaległości na kwotę powyżej 100 zł będzie skutkowało brakiem możliwości korzystania z wody. Woda zostanie odłączona ! • Opłata za zużytą energię elektryczną – wpłata nie rzadziej niż raz na dwa miesiące.
 
                                        WAŻNE !!!                                  
Stwierdzenie zaległości na kwotę powyżej 300 zł będzie skutkowało brakiem możliwości korzystania z energii elektrycznej. Prąd zostanie odłączony !
 • Za ponowne podłączenie mediów ustala się kwotę 50 zł.
Zarząd ROD Wyspa Pucka w Szczecinie zastrzega sobie prawo odłączenia mediów bez powiadamiania działkowca w sytuacji stwierdzenia braku wpłat ustalonych jak wyżej. Krajowa Rada przypomina, że zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (z późń. zm.) właściciele nieruchomości, jak również jej użytkownicy wieczyści i użytkownicy mają obowiązek utrzymania czystości i porządku na terenie swojej nieruchomości poprzez zbieranie, a następnie pozbywanie się zebranych odpadów komunalnych.

W celu realizacji tych obowiązków każdy rodzinny ogród działkowy powinien być wyposażony w kontener na śmieci w liczbie odpowiadającej potrzebom ogrodu.

Działkowcy powinni przede wszystkim pamiętać o odpowiednim składowaniu śmieci, w miejscach specjalnie do tego przeznaczonych. Śmieci nie powinny być porozrzucane, wyrzucane poza ogrodzenie czy też przechowywane zbyt długo w altanach. Zabroniona jest również tzw. turystyka śmieci czyli ich wywożenie poza obszar nieruchomości, na której one powstały czyli np. do domowych śmietników. Tam gdzie obowiązuje segregacja śmieci działkowcy powinny pamiętać o wyrzucaniu śmieci do pojemników o odpowiednich kolorach.

Na osoby, które nie dostosują się do tych obowiązku mogą zostać nałożone kary grzywny. Wysokość kar w tym zakresie uregulowana jest w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 24 listopada 2003 r. (z późn. zm.) w sprawie wysokości grzywien nakładanych w drodze mandatów karnych za wybrane rodzaje wykroczeń.100 zł grzywny będzie musiała zapłacić osoba, która nie będzie zbierała powstałych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych. Taka sama kara grozi za niewyposażenie nieruchomości w pojemniki służące do zbierania odpadów komunalnych.

KR PZD przypomina, że utrzymanie czystości w ogrodzie nie tylko poprawia estetykę ROD i komfort uprawniania działek. To także szacunek wobec wszystkich działkowców i okolicznych mieszkańców. Zadbany ogród to wizytówka jego użytkowników, jak i całego Polskiego Związku Działkowców. Działkowcy, jako Ci, którzy są ściśle związani z przyrodą i ekologią, powinni szczególnie szanować zasady współżycia społecznego.

Niestety w mediach pojawiają się sygnały, że nie we wszystkich ogrodach działkowcy należycie dbają o czystość i składowanie śmieci w przeznaczonych do tego kontenerach. Warto zatem przypomnieć, aby działkowcy tych ogrodów wraz z wiosennymi porządkami zadbali także o segregację i wywóz odpadów. Rodzinne ogrody działkowe mają bowiem służyć im samym. Dużo lepiej się odpoczywa w pięknym, uporządkowanym, zielonym otoczeniu.

Krajowa Rada PZD zwraca się z prośbą do wszystkich zarządów ROD i działkowców o dbałość o porządek na działkach i częściach wspólnych ogrodu. Działkowcy powinni zwrócić też uwagę na czystość terenu bezpośrednio sąsiadującego z ROD. Niestety często zdarza się, że są oni niesłusznie oskarżani o jego zaśmiecanie, co niepotrzebnie szkaluje ich dobra opinię. Wszelkie problemy w tym zakresie należy zgłaszać zarządom ROD lub Straży Miejskiej.

Krajowa Rada

Polskiego Związku Działkowców

Warszawa, dnia 14 kwietnia 2015 r.
OGŁOSZENIA - ODSTĄPIENIE DZIAŁEK

Działki w gestii Zarządu:

brak

Działki do odstąpienia przez działkowców:Jeśli zamierzasz odstąpić swoją działkę i chcesz umieścić bezpłatnie swoje ogłoszenie, skontaktuj się z nami poprzez zakładkę wiadomości)

KOMISJA REWIZYJNA

8

MEDIACJE - ROZWIĄZYWANIE KONFLIKTÓW
Zarząd ROD "Wyspa Pucka" zapewnia swoim działkowcom w przypadku zaistnienia sytuacji konfliktowych możliwość 
skorzystania  z MEDIACJI prowadzonych przez wykwalifikowanych mediatorów sądowych. 


Mediacja (łac. mediare – być w środku) to procedura poufna, dostosowana do potrzeb stron i dająca możliwość wypracowania rozwiązania satysfakcjonującego obydwie strony sporu. Celem mediacji jest nie tylko doprowadzenie do porozumienia, lecz także uniknięcie eskalacji konfliktu – tę stronę mediacji wykorzystuje się w misjach dobrej woli, prowadzonej przez mediatorów. 

Ugoda zawarta przed mediatorem ma po jej zatwierdzeniu przez sąd moc prawną ugody zawartej przed sądem. 


Zarząd może zlecić  wyspecjalizowanym podmiotom prowadzenie mediacji w sprawach spornych dotyczących korzystania z ROD. Zawarcie ugody następuje w formie pisemnej. Ugodę podpisują strony i mediator. Działkowcy, którzy zawarli ugodę, zobowiązani są do jej wykonania i przestrzegania zawartych w niej ustaleń. Jeżeli mediacja nie zakończy się ugodą lub jedna ze stron (lub obie) nie wywiązują się z warunków ugody, sprawę rozstrzyga sąd powszechny.
POLITYKA PRYWATNOŚCI

Polityka plików Cookies

Czym są pliki „cookies”?

Poprzez pliki „cookies” należy rozumieć dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, przechowywane w urządzeniach końcowych użytkowników przeznaczone do korzystania ze stron internetowych. Pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego indywidualnych preferencji. „Cookies” zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Do czego używamy plików „cookies”?

Pliki „cookies” używane są w celu dostosowania zawartości stron internetowych do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych. Używane są również w celu tworzenia anonimowych, zagregowanych statystyk, które pomagają zrozumieć w jaki sposób użytkownik korzysta ze stron internetowych co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości, z wyłączeniem personalnej identyfikacji użytkownika.

Jakich plików „cookies” używamy?

Stosowane są dwa rodzaje plików „cookies” – „sesyjne” oraz „stałe”. Pierwsze z nich są plikami tymczasowymi, które pozostają na urządzeniu użytkownika, aż do wylogowania ze strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki pozostają na urządzeniu użytkownika przez czas określony w parametrach plików „cookies” albo do momentu ich ręcznego usunięcia przez użytkownika.
Pliki „cookies” wykorzystywane przez partnerów operatora strony internetowej, w tym w szczególności użytkowników strony internetowej, podlegają ich własnej polityce prywatności.

Czy pliki „cookies” zawierają dane osobowe

Dane osobowe gromadzone przy użyciu plików „cookies” mogą być zbierane wyłącznie w celu wykonywania określonych funkcji na rzecz użytkownika. Takie dane są zaszyfrowane w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom nieuprawnionym.

Usuwanie plików „cookies”

Standardowo oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych domyślnie dopuszcza umieszczanie plików „cookies” na urządzeniu końcowym. Ustawienia te mogą zostać zmienione w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików „cookies” w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym przesłaniu na urządzenie użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików „cookies” dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
Ograniczenie stosowania plików „cookies”, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej.

GALERIA - NASZ OGRÓD

Strony internetowe

WPŁATY - KONTO BANKOWE

WPŁAT MOŻNA DOKONYWAĆ NA KONTO BANKOWE.

JEDNOCZEŚNIE ZWRACAMY SIĘ Z PROŚBĄ O WPISANIE W TYTULE PRZELEWU JAKICH OPŁAT DOTYCZY PRZELEW


KONTO PKO BP
14 1020 4795 0000 9402 0123 0689

WAŻNE !!!!!

W TYTULE PRZELEWU
PROSZĘ O PODANIE NUMERU DZIAŁKI

KONTAKTROD "WYSPA PUCKA"

Szczecin, ul. Marynarska 

tel. 791 527 440

A
dres do korespondencji:

ROD "Wyspa Pucka"
Urząd Pocztowy
ul. Dworcowa
nr 536
70-952 Szczecin 2

       

OPŁATA INWESTYCYJNA

Zgodnie z § 71 statutu PZD wysokość opłaty inwestycyjnej wpłacanej przez nowych członków zwyczajnych ustala zarząd ROD według zasad określonych przez Krajowa Radę.
Każdy ogród działkowy wyposażony jest w infrastrukturę, która powstała głównie ze środków użytkowników działek z ich  partycypacji w realizacji zadań inwestycyjnych  i remontowych.
Dotyczy to urządzeń i wyposażenia ogrodu, z których korzystają wszyscy działkowcy. Dlatego wprowadzona została opłata inwestycyjna, którą należy rozumieć jako udział nowego członka PZD w powstaniu tej infrastruktury. Opłata ta jest corocznie ustalana przez zarząd rodzinnego ogrodu działkowego na podstawie wartości majątku ogrodu, wykazanego w bilansie w przeliczeniu na jedną działkę. Opłata inwestycyjna zasila w pełnej wysokości środki funduszu rozwoju rodzinnego ogrodu działkowego, przeznaczone na nowe inwestycje i remonty istniejącego wyposażenia i nie może być przeznaczona na inne cele. 

Witamy na naszej stronie

8164
mobile
ROD, Rodzinne Ogrody Działkowe, Wyspa Pucka
Szczęśliwego


Nowego


Roku


2017